I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ си, посредством Сайта www.caloris.bg
Тези условия обвързват всички ПОТРЕБИТЕЛИ. С отваряне на страницата на Сайта www.caloris.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2. Идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на csloris.bg , съхранение на IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА, както и всяка друга информация.
3. След настискане на бутона „Плати“, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в електронната количка.
4. Това действие има правно обвързваща сила. КЛИЕНТЪТ получава потвърждение на поръчката и с това се счита, че договорът е сключен.
5. Договорният език е български, а всички плащания се извършват в български лева с включен ДДС.

II. ДОСТАВКА И ВРЪЩАНЕ
1. Доставка на стоки, закупени от caloris.bg се осъществява: до вход на жилищна сграда, както и до врата на къща (важи за къщи без дворно място ), до врата на двор (за къщи с дворно място) или до офис на спедитор.
2. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
3. КЛИЕНТЪТ няма право да върне поръчаната стока в момента на доставката. Връщането на стока се извършва след попълване на бланка „Рекламация“ и в 15 дневен срок след доставката.
3.1 В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока.
3.2 КЛИЕНТЪТ трябва незабавно да уведоми доставчика/куриера за евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка.
3.3 ПОТРЕБИТЕЛЯТ е необходимо да попълни онлайн формуляр, в който да бъдат детайлно описани констатираните дефекти и незабавно да се свърже с ТЪРГОВЕЦА на Калорис ЕООД – 0899998887.
3.4 При липса на забележки от страна на КЛИЕНТА, при приемане на доставката от куриер с опция „Преглед“, всички последващи претенции за външни видими дефекти по получената стока се считат за неоснователни и не следва да бъдат удовлетворявани.
3.5. При доставка без опция „Преглед“, КЛИЕНТЪТ разполага с 24 часа да предяви рекламация, ако стоката е счупена, увредена от транспортен дефект или с липсващи елементи. В противен случай се приема, че щетата е настъпила в следствие на употреба на продукта.
4. В случаите, когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, ТЪРГОВЕЦЪТ не е задължен да изпълни поръчката.
4.1. При получаване на стоката КЛИЕНТЪТ или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от КЛИЕНТА адрес.
4.2. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и КЛИЕНТЪТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
4.3 В случай, че КЛИЕНТЪТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
5. КЛИЕНТЪТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката.
Право на отказ по точка 5 не се прилага в следните случаи:
– За доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ или по негова индивидуална поръчка и други персонализирани продукти.
– За повредени артикули: такива, които са повредени от неправилна употреба на клиента.
– За повредена оригинална опаковка.
– За продукти, съдържащи опасни материали, забранени за превоз от куриери.
5.1 Потребителят трябва да заяви желанието си за отказ от стоките, като попълни формуляр за връщане.
5.2 Разходите за връщане на стоките се поемат от ПОТРЕБИТЕЛЯ, с изключение на стоките, върнати в магазина на Калорис ЕООД, или на дефектни, повредени или несъответстващи стоки по вина на ТЪРГОВЕЦА.
5.3 ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да изпрати или предаде стоките обратно на ТЪРГОВЕЦА или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯ е съобщил на ТЪРГОВЕЦА за решението си да се откаже от договора. Върнатите продукти трябва да са в оригиналната им опаковка и да присъстват всички съпътстващи елементи, консумативи и упътвания.
5.4 TЪРГОВЕЦЪТ няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от TЪРГОВЕЦА.
5.5 ТЪРГОВЕЦЪТ може да задържи плащането на сумите на ПОТРЕБИТЕЛЯ докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
5.6 ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява получените суми като използва същото платежно средство, използвано от ПОТРЕБИТЕЛЯ при първоначалната трансакция в рамките на 14 дни от датата на предявената Рекламация.
5.7. Сумите се възстановяват само по банкова сметка, посочена от ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 14 дни от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е предявил рекламация. Всички суми, платени с дебитна/кредитна карта, се възстановяват на същата сметка (карта), от която е извършено плащането в рамките на 14 дни от датата на предявената Рекламация.
6. Цената на доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките, когато последната не е безплатна.
7. Срокът на доставка със собствен транспорт на ТЪРГОВЕЦА в обозначените от него градове е до 15 календарни дни. При използване на куриерска услуга, срокът на доставка е до 5 работни дни.
Право на промяна на срока за доставка по точка 7 се прилага в при следните обстоятелства:
– форсмажорни обстоятелства: природни или стихийни бедствия, блокади, пожар, аварии, войни, правителствени забрави, ембарго, стачки.
– промяна в графика на обслужване на отдалечени райони на куриерска фирма Intime.
8. В случай че ТЪРГОВЕЦЪТ няма възможност за изпълнение на Поръчката, поради това, че не разполага с наличните артикули, ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за изчерпването й на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес на електронна поща. Уведомяването се извършва в срок до 48 часа от получаване на Поръчката. Когато Поръчката е получена в неработен ден или посочените 48 часа изтичат в неработен ден уведомяването се извършва до края на първия работен ден. В тези случаи ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява на КЛИЕНТА в пълен размер заплатените от него суми за закупуване Стоките, ако същите са били предплатени.
9. ТЪРГОВЕЦЪТ може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или електронна поща на извършената Поръчка. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ откаже да предостави изискваната от ДОСТАВЧИКА информация/потвърждение, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на Поръчката с или без допълнително уведомление на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
III. ГАРАНЦИИ И РАЗРЕШАВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ СПОРОВЕ
ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за закупената стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока, гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители, гаранционен срок на закупената от ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА стока.
Платежни и други спорове между потребители, направили онлайн покупки и използвали онлайн услуги се решават чрез портал за онлайн решаване на спорове, чрез структурите за алтернативно решаване на спорове достъпни на портала на Европейската комисия. За България това са – Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите със седалище град София и Помирителна комисия за платежни спорове към Комисия за защита на потребителите.

IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ
1. Цените на продуктите предлагани в този сайт може да се различават от други обявени цени. Това се дължи на различните условия и различните географски пазари.
2. Цените, представени в сайта са в български левa и са валидни и ефективни само в рамките на Република България.
3. Те са с включен данък добавена стойност (ДДС) и не включват транспорт и доставка.
4. В случай, че бъде установена грешка в цените, то тази грешка ще бъде коригирана в системата на електронния магазин и коригираната цена ще се приложи в поръчката на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Калорис ЕООД си запазва правото да отмени всяка поръчка и да коригира грешки, неточности или пропуски (включително и след като поръчката е направена и приета).
5. Стоки могат да се изпращат извън територията на Република България в случай на конкретно направено запитване.
6. ТЪРГОВЕЦЪТ посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки, както и цената на доставката.
7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че ТЪРГОВЕЦА има право да приема авансово плащане за сключените с ПОТРЕБИТЕЛЯ договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира самостоятелно дали да заплати на ТЪРГОВЕЦА цената на поръчаните продукти и тяхната доставка преди или в момента на доставката им.
9. Начините за плащане са:
9.1. С кредитна/дебитна карта през сайта на ТЪРГОВЕЦА https://caloris.bg
9.2. На място в магазина на ТЪРГОВЕЦА – Гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“ №12А
9.3. По банков превод на посочена от ТЪРГОВЕЦА сметка след предварително уточнение

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА
1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ има възможност да разглежда и /след регистрация или като гост/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина – https://caloris.bg
2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
3.1 В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, ТЪРГОВЕЦЪТ има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес/потребителски профил и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.
3.2 Непълнолетни лица могат да използват услугите на caloris.bg само с разрешението на родител или настойник. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да отказва услуги, деактивира акаунти, добавя или премахва съдържание, или прекратява поръчки по свое усмотрение.
4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения на следния адрес начин: доставки и плащания.
5. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА, се задължава при ползване на услугите:
5.1 да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
5.2 да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
5.3 да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
5.4 да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от caloris.bg услуги;
5.5 да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
5.6 да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
5.7 да не извършва злоумишлени действия;
5.8 да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, материали или информация, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.caloris.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
6. КЛИЕНТЪТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.
7. С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, caloris.bg уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на най-широка публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
1. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват предоставяните услуги.
2. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на caloris.bg
3. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ/KЛИЕНТА, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез caloris.bg
4. ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
5. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА .
КАЛОРИС ЕООД не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
6. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ, независимо дали са регистрирани.
7. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ, изпратено посредством нашата контактна форма. TЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
8. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.
9. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите бисквитки (cookies). Те представляват текстови файлове, които се зап азват от Интернет страницата върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и позволяват възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипервръзките които използва, информацията, която ползва и записва и други.
10. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за разминаване в цветовата гама на продуктите, дължащо се на индивидуалните настройки за цветово възпроизвеждане и различната разделителна способност на техническите средства за възпроизвеждане на картина.
11. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да поддържа различно ценообразуване на стоките в caloris.bg от това във физическите си обекти. Цените важат само и единствено за продукти и услуги обявени в сайтът на caloris.bg.
VII. ЛИЧНИ ДАННИ
1. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.
2. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че КЛИЕНТА е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА може да използва личните данни на КЛИЕНТА единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
3. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за КЛИЕНТА на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на КЛИЕНТА, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Търговските марки, марки за услуги и логотипи (наричани „Търговски марки“), използвани и показани в този сайт са регистрирани и нерегистрирани търговски марки на КАЛОРИС ЕООД и други. Всички търговски марки, използвани в този сайт, спрямо лицензи и права за ползване на търговска марки, са изобразени след предварително писмено рарешение от собственика на търговската марка. Името на КАЛОРИС, логото на КАЛОРИС, или други регистрирани търговски марки на КАЛОРИС не могат да бъдат използвани по никакъв начин, включително и в областта на рекламата или реклама, свързана с разпространение на материали от този сайт, без предварително писмено разрешение от “ КАЛОРИС ” ЕООД.
ТЪРГОВЕЦЪТ забранява употребата на емблемата на КАЛОРИС, като част от връзка към или от всеки сайт, освен ако създаването на такава връзка е предварително одобрена от “КАЛОРИС” ЕООД в писмена форма.
IX. ИЗМЕНЕНИЯ
Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги, настоящите Общи условия по своя преценка и/или на основание промени в законодателството.
ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА да се запознае с тях.
В дадения срок, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
X. TРЕТИ СТРАНИ
Този сайт може да съдържа връзки към сайтове, собственост или експлоатирани от фирми, различни от “КАЛОРИС” ЕООД.
Тези връзки са предоставени само за справка. КАЛОРИС не контролира външни сайтове и не носи отговорност за тяхното съдържание.
XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
1. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
2. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.
3. Настоящите условия влизат в сила за всички ползватели на caloris.bg.
Защита на личните данни
Личните данни, които caloris.bg получава при регистрация на потребителите в сайта, ще бъдат използвани единствено за обслужване на клиентите – приемане и изпълнение на поръчки и свързване с клиентите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката.
caloris.bg гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от описаните.
Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на caloris.bg при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни.
Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от caloris.bg по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на caloris.bg.
Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от caloris.bg за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани в сайта на КАЛОРИС..
caloris.bg изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
caloris.bg си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.
Ако имате някакви въпроси относно това споразумение, моля обадете се на 0899998887, или ни пишете на адрес:
“Калорис” ЕООД
Гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“ №12А